FØRSTEHJELP FOR FRILUFTSLIV

Odd Magne ØgreidArrangementer, NFs utdanningsstiger

  • Direkte innpass i utdanningen til NF Førstehjelpsinstruktør 2

Norsk Fjellsportforum (NF) innførte i nasjonal standard 2022 NF førstehjelp for friluftsliv, en instruktørutdanning med tilhørende dagskurs og grunnkurs. Utdanningen er opprettet grunnet et manglende tilbud innen kurs i førstehjelp for friluftsliv som er tilstrekkelig utbredt nasjonalt, standardisert og kvalitetsikret for det behovet som eksisterer blant veiledere og utøvere av friluftsliv.

NF førstehjelpsinstruktør 1 er en instruktør som kan lede NF dagskurs og grunnkurs i førstehjelp for friluftsliv for den enkelte veileder og friluftslivsutøver. NF førstehjelpsinstruktør 2 er en instruktør som kan lede instruktørkurs og utdanning av NF førstehjelpsinstruktør 1. Se Nasjonal Standard, s. 36-39, samt s. 81-88 for utdypende informasjon.

For å sikre god oppstart og utbredelse av NF førstehjelp for friluftsliv, søker NF personer med tilstrekkelig kompetanse til å gis direkte innpass i utdanning til NF førstehjelpsinstruktør 2. Utdanningen består da av et instruktørseminar der deltakeren vurderes til bestått/ikke bestått. Målet er at de som består seminaret skal få ansvar for å starte opp utdanning av NF førstehjelpsinstruktør 1, og deltakelse på seminaret forutsetter motivasjon og kapasitet for dette arbeidet.


NF instruktørseminar førstehjelp:

Dato: 7.-9. juni 2022

I tillegg må det påregnes om lag 10 timers forarbeid.

Sted: Norges Idrettshøgskole (NIH) i Oslo.

Arrangør: Den Norske Turistforening og Norges Idrettshøgskole.

Kostnad: 1200kr. Dette dekker pensum og kursmateriell.

Den enkelte deltager må selv ordne reise, kost og losji. Det legges opp til felles middager der alle betaler selv.

Antall deltagere: 12 personer.

Kursledere: Personer fra NF førstehjelpskomite.

Søknad og opptakskrav:

Søknadsfrist: 29. april.

Søknad og opptakskrav, se vedlegg:

Søknadsskjema NF førstehjelpsinstruktør 2

Kompetansemål for seleksjon til NF instruktørseminar førstehjelp, utdanning til NF førstehjelpsinstruktør 2

Søknad sendes til:

nf.forstehjelp@gmail.com

Eventuelle spørsmål kan sendes til nf.forstehjelp@gmail.com

Med vennlig hilsen fra NF, NIH, DNT og Førstehjelpskomiteen