Norsk Fjellsportforums styre har vedtatt etiske prinsipper for Norsk Fjellsportforums instruktører.

Norsk Fjellsportforums (NF) instruktører skal i sitt virke fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner.

NFs instruktører arbeider ut fra kunnskap tilegnet gjennom utdanning og praksis. Arbeidsområdet er ofte i et spenningsfelt mellom det å være ansvarlig og å gi fra seg ansvar, mellom å instruere og det å veilede andre til selv å finne løsninger. Etisk bevissthet rundt måten denne kunnskapen anvendes på er nødvendig for å tilrettelegge for en sikker og profesjonell virksomhet.

Hovedprinsipper for NFs instruktørers virke er:
• Respekt
• Kompetanse og sikkerhet
• Samfunnsansvar og integritet

Prinsippene er utformet i den hensikt at de skal:
• Beskytte deltakere, tredjepart og samfunn mot uhensiktsmessig virksomhet
• Anvise normer for etisk og forsvarlig samspill mellom instruktører, deltakere, tredjeparter og samfunn
• Tjene som støtte for NF som organisasjon

Norsk Fjellsportforum, dets arrangører og deres instruktører bør legge til rette for etisk bevissthet gjennom refleksjon og debatt om etiske spørsmål.

Prinsippene gjøres gjeldende for alle NF-instruktører under utøvelse av enhver form for kurs, føring og virke i fjellet der det er kjent for annenpart at de er godkjente NF-instruktører.

Dokumentet er utarbeidet på selvstendig grunnlag, men har hentet inspirasjon fra Tyrol-deklarasjonen (UIAA, 2002) og Code of Conduct (UIAA, 2018).
Dokumentet har vært på høring hos NFs instruktører og arrangører, og er med innspillene vedtatt av styret i NF 30.04.19.

NF ønsker å takke alle som har bidratt med innspill til dokumentet.

Etiske Prinsipper