Norsk Fjellsportforums styre vedtok på styremøte 29. november 2023 prinsipper for naturvennlig ferdsel for Norsk Fjellsportforums.

Norsk Fjellsportforums (NF) instruktører skal i sitt virke fremme naturvennlig og sikker ferdsel. Dette dokumentet er en veiledning for hvordan NF instruktører og arrangører kan praktisere og formidle NFs syn på naturvennlig ferdsel. 

Prinsippene bør sees i sammenheng med ‘Etiske prinsipper for Norsk Fjellsportforums instruktører.

Prinsippene er utformet i den hensikt at de skal:  

  • Beskytte naturen mot skader. 
  • Anvise normer for naturvennlig ferdsel for arrangement, instruktører, deltakere og tredjeparter tilknyttet NF sin virksomhet. 
  • Tjene som støtte for NF som organisasjon, NF instruktører og NF arrangører. 

Norsk Fjellsportforum, inkludert arrangører og instruktører, bør legge til rette for naturvennlig ferdsel gjennom refleksjon og dialog, samt gjennom å fremstå som rollemodeller for naturvennlig ferdsel.  Prinsippene gjøres gjeldende for alle NF-instruktører under utøvelse av enhver form for kurs, føring og virke i fjellet der det er kjent for annenpart at de er godkjente NF-instruktører.