Rådsmøte 2020

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

Årets Rådsmøte gjennomføres digitalt, tirsdag 10.november kl 19:00. Møtet var planlagt å gjennomføres i tilknytning til Fjellsportkonferansen i Sogndal, men siden denne er avlyst vil rådsmøtet bli i digitalt format. Informasjon om hvordan dette vil foregå vil sendes ut sammen med sakspapirene. Saker til rådsmøtet må være styret i hende senest fire uker før møtet, iht vedtektene, altså senest tirsdag … Les mer

Informasjon fra Norsk Fjellsportforum

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Konsekvenser av redusert aktivitet inneværende sesong skal ikke gå ut over kvalifiseringsløp eller godkjenningsperioder. Styret i NF hadde møte 16.04.20: Det gis forlengelse av godkjenning for kandidater som ikke får opprettholdt kursvirksomhet, praksis, føring eller egenerfaring i 2020, ved søknad, pga pandemien. • Dersom godkjenningen til en instruktør går ut i løpet av neste 12 måneder, og denne ikke har … Les mer

Etiske prinsipper for instruktører

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Norsk Fjellsportforums styre vedtok på styremøte 30. april etiske prinsipper for Norsk Fjellsportforums instruktører. Norsk Fjellsportforums (NF) instruktører skal i sitt virke fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner. NFs instruktører arbeider ut fra kunnskap tilegnet gjennom utdanning og praksis. Arbeidsområdet er ofte i et spenningsfelt mellom det å være ansvarlig og å gi fra seg ansvar, … Les mer

Nasjonal standard 2019

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

NF-styret har vedtatt revidert Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport, gjeldende fra januar 2019. Styret ønsker å takke NFs fagkomiteer og alle involverte arrangører og ressurspersoner for innspill og bidrag til dette viktige arbeidet. Arrangører og instruktører oppfordres til å oppdatere seg på endringene som gjelder for eget arbeidsfelt og virke, og gjeldende Nasjonal standard kan som … Les mer

NF metodesett og instruktørveiledning

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

NFs første felles metodesett og instruktørveiledning for bre og klatring, ble vedtatt i NF-styret i juni 2018. Over fire års arbeid har resultert i et omfangsrikt dokument, som både beskriver metoder og inneholder instruktørveiledninger. Etter endt revisjon har dokumentet blitt mer omfangsrikt enn et rent metodesett, men allikevel ikke så omfangsrikt at det utgjør en komplett instruktørhåndbok. NF-styret har imidlertid … Les mer

Norsk Fjellsportforums arbeid i regjeringens reiselivsmelding

Norsk FjellsportforumOrganisasjon, Uttalelser

Fredag 17. mars kom regjeringen ut med sin reiselivsmelding, hvori Norsk Fjellsportforum trekkes frem for sitt arbeid med Nasjonal standard, sine utdanningsstiger og sitt kvalitetsstempel gjennom våre sentraliserte godkjenningsordninger. Vi anser omtalen som en viktig og velkommen anerkjennelse av NFs rolle gjennom mange år i arbeidet for tryggere ferdsel og aktivitet i norske fjell: Boks 3.2 Guiding for trygge, tilgjengelige … Les mer

Innpasning av klatreleder inne til instruktørkurs sport

Norsk FjellsportforumNFs utdanningsstiger

NF-styret vedtok på styremøte 13.02.17 å innføre en prøveordning i 2017 hvor godkjente Klatreledere inne kan få unntak fra deler av et instruktørkurs sportsklatring ved videreutdanning til klatreinstruktør 1 sport. NKF har i dag et 12 timers kurstilbud som fører kursdeltakerne fram til å bli Klatreleder inne. Det viktigste funksjonsområdet til en Klatreleder inne er å være instruktør på nybegynnerkurs … Les mer

Overgangsordning avsluttes

Norsk FjellsportforumNFs utdanningsstiger

Overgangsordning fra tidligere trener 1 sport til klatreinstruktør 1 sport avsluttes 31.12.17. Da NKFs Trener 1 sport i 2012 ble omgjort (delt opp) i godkjenningene trener 1 og NFs klatreinstruktør 1 sport, ble det opprettet en midlertidig overgangsordning. Med denne ordningen kan gammel trener 1 sport regodkjennes som NF klatreinstruktør 1 sport, på grunnlag av dokumentert kurs- /instruksjonsvirksomhet på bolt. … Les mer

Nei til økt motorisert ferdsel og tilrettelegging av norske fjell

Norsk FjellsportforumUttalelser

NFs rådsmøte stod i november samlet i sitt standpunkt mot etableringen av stadig flere nye via ferrata-anlegg i Norge, og i 2015 har presset for økt tilrettelegging og potensiell nedbygging av urørte fjellsportarenaer preget NFs agenda. I forbindelse med regjeringens forslag om å endre motorferdselloven og åpne for catskiing, gir NF sin støtte til Norsk Friluftslivs høringsuttalelse som sier nei til flere maskiner i fjellet.