Vedtekter for Norsk Fjellsportforum

Vedtatt på rådsmøte 27. november 1999, revidert 8. november 2008, 14. november 2009 og 20. november 2015. Vedtektene er organisert i to kapitler «Vedtekter for Norsk Fjellsportforum» og «Vedtekter for styret i Norsk Fjellsportforum».

§1 Formål.
Norsk fjellsportforum skal fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner, og skal for dette formål utvikle en nasjonal standard for arrangører, instruktører, førere og kurs i fjellsport. Norsk fjellsportforum er et åpent samarbeidsforum for organisasjoner engasjert i klatring, bre og tindesport.

§2 Medlemmer.
Medlemmer i Norsk fjellsportforum kan være fjellsportgrupper, klatreklubber og kursarrangører samt andre grupper med interesser innen fjellsport.

§3 Rettigheter og plikter.
Alle medlemmer betaler medlemsavgift direkte til Norsk fjellsportforum. Betalt medlemsavgift gir stemmerett på rådsmøtet og rett til bruk av Norsk fjellsportforums navn og logo i den utstrekning medlemmet er godkjent til dette, og i forbindelse med fjellsportarrangementer som tilfredsstiller Norsk fjellsportforums krav.

§4 Myndighet.
Norsk fjellsportforum har rådgivende myndighet overfor medlemmene.

§5 Norsk fjellsportforums styre.
Norsk fjellsportforums styre skal fremme organisasjonens formål slik det framkommer i paragraf 1, og har ansvaret for å gjennomføre Norsk fjellsportforums rådsmøte. Styret fungerer også som Norsk fjellsportforums standard- og godkjenningskomite og har ansvaret for å utvikle og vedta nasjonal standard for arrangører, instruktører, førere og kvalifiserende kurs i fjellsport. Styret skal være rådgiver overfor medlemmene i Norsk fjellsportforum om naturvennlig ferdsel, sikkerhet, metodesett og andre spørsmål som berører nasjonal standard.

Styret består av:

 • 2 representanter oppnevnt av Andre kursarrangører (AK)
  (Andre kursarrangører er NF-godkjente kursarrangører som ikke er organisert under NKF eller DNT)
 • 2 representanter oppnevnt av Norges klatreforbund (NKF)
 • 2 representanter oppnevnt av Den norske turistforening (DNT)

Styrets arbeid reguleres av egne vedtekter. For sin virksomhet utarbeider styret årlig budsjett, regnskap og årsrapport. Dette legges fram for hvert rådsmøte for kommentarer.

§6 Fjellsportforumet.
Norsk fjellsportforum skal tilrettelegge for at det minst hvert annet år arrangeres en landsdekkende konferanse innen fjellsport hvor medlemsorganisasjonene kan møtes og utveksle synspunkter og erfaringer.

§7 Rådsmøte.
På hver fjellsportkonferanse skal det avholdes et rådsmøte. Rådsmøtet er rådgivende overfor styret når det gjelder nasjonal standard og godkjenningsordning. Rådsmøtet kan gjøre vedtak og avgi felles uttalelser i andre saker av felles interesse for medlemmene. Rådsmøtet fastsetter medlemsavgiften. Innkalling til rådsmøte må skje direkte til medlemmene med 6 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på rådsmøtet må være styret i hende fire uker før rådsmøtet. Endelig saksliste sendes ut minst to uker før rådsmøtet. Hver medlemsorganisasjon som har betalt kontingent, har en stemme. I saker der det skal gjøres vedtak, kreves simpelt flertall av de frammøtte stemmer. En organisasjon kan ved skriftlig fullmakt la seg representere av en annen organisasjons representant på rådsmøtet og avgi stemme ved samme representant i alle saker som kommer opp på rådsmøtet. Ingen representant kan ved fullmakt representere mer enn en organisasjon foruten den man møter for. Rådsmøtet er beslutningsdyktig når 1/3 av de stemmeberettigete organisasjonene er til stede.

Rådsmøtet behandler følgende saker:

 • Styrets årsrapport, regnskap og budsjett
 • rapport fra oppnevnte komiteer
 • presentasjon av eventuelle endringer i nasjonal standard
 • andre saker av felles interesse for medlemmene

§8 Ekstraordinært rådsmøte.
Dersom 1/3 av medlemmene krever det eller hvis en eller flere av styregruppene AK, DNT eller NKF trekker seg, skal styret innkalle til ekstraordinært rådsmøte. Styret kan også innkalle til ekstraordinært rådsmøte av eget tiltak. Innkalling til ekstraordinært rådsmøte følger samme prosedyre som ordinær innkalling.

§9 Økonomi.
Medlemsavgiften og andre inntekter i Norsk fjellsportforum disponeres i sin helhet av styret og skal brukes til drift av Norsk fjellsportforum. Fjellsportkonferansen finansieres i sin helhet ved påmeldingsavgift og eventuelle andre midler arrangøren skaffer. Arrangøren er selv økonomisk ansvarlig for sitt arrangement.

§10 Eksklusjon.
Hvis et medlem misbruker forumets navn eller logo, vil rådsmøtet med 2/3 flertall kunne ekskludere det.

§11 Endring av vedtekter.
Endring av vedtektene gjøres av et beslutningsdyktig rådsmøte med ¾ flertall. Paragraf 5, Norsk fjellsportforums styre, kan ikke endres uten tilslutning fra hver av styregruppene AK, NKF og DNT.

§12 Oppløsning.
Oppløsning av Norsk fjellsportforum kan gjøres av et beslutningsdyktig rådsmøte med ¾ flertall. Eventuelle økonomiske midler som Norsk fjellsportforum måtte disponere ved oppløsningen, fordeles mellom medlemmene. Arkiv og dokumenter gjøres tilgjengelig for de tidligere medlemmene.

Vedtekter for styret i Norsk Fjellsportforum

§1 Formål.
Styrets formål, sammensetning og ansvar er definert i vedtekter for Norsk fjellsportforum, paragraf 5.

§2 Konstituering.
Styret konstituerer seg selv rett etter hvert rådsmøte. Leder velges da for perioden frem til neste rådsmøte. Et styremedlem kan inneha ledervervet inntil to år sammenhengende. Ledervervet skal gå på omgang mellom de tre styregruppene AK, DNT og NKF i toårige intervaller.

§3 Myndighet.
Styret har rådgivende myndighet overfor medlemmene i Norsk fjellsportforum. Hvis en arrangør eller instruktør misbruker Norsk fjellsportforums navn eller logo eller oppfører seg uansvarlig i forhold til nasjonal standard, kan styret inndra dennes godkjenning. Vedtak om inndragning av godkjenning gjøres av fulltallig styre med 2/3 flertall.

§4 Nasjonal standard.
Norsk fjellsportforums styre skal vedlikeholde og vedta nasjonal standard for arrangører, instruktører, førere og kvalifiserende kurs i fjellsport, og være ansvarlig for at godkjenning av kursarrangører og instruktører skjer i henhold til de krav som er definert i standarden. Nasjonal standard skal iht Norsk fjellsportforums formålsparagraf definere de krav som arrangører, instruktører, førere og kvalifiserende kurs i fjellsport må oppfylle for å få godkjenning. Endringer i nasjonal standard vedtas av fulltallig styre med 2/3 flertall. Endringsforslag skal legges frem for rådsmøtet for kommentarer. Styret vedtar endringer i Nasjonal Standard etter at rådsmøtet har gitt sine kommentarer, og offentliggjør disse innen 1. januar etterfølgende år. Arrangører skal ha implementert endringene innen 1. mars etterfølgende år.

§5 Godkjenning.
Styret er ansvarlig for at godkjenning av arrangører, instruktører, førere og kurs gjøres i henhold til nasjonal standard. Godkjenning av arrangører og fjellkursledere skal gjøres av styret. Godkjenning av instruktører og førere kan delegeres til godkjente arrangører. Styret kan delegere myndighet til styregruppenes sentralorganisasjoner til å godkjenne egne arrangører og kvalifiserende kurs. Styret er ansvarlig for at det finnes et sentralt register over godkjente arrangører, fjellkursledere, instruktører, førere og kvalifiserende kurs, og for at det finnes en ordning for sentral utskriving av godkjenningsbevis. Styret er ansvarlig for godkjenning av instruktører og førere som ikke naturlig hører inn under en kursarrangør. Styret kan opprette og delegere ansvar for godkjenningsarbeidet til fagkomiteer. Alle tre styregrupper skal ha tilbud om å være representert i disse fagkomiteene.

§6 Økonomi.
Styrets og sekretariatets arbeid finansieres av medlemsavgift i Norsk fjellsportforum, godkjenningsgebyrer og eventuelle andre midler styret selv kan skaffe. Styret setter opp budsjett for hvert år. Forslag til budsjett og godkjenningsgebyrer framlegges for rådsmøtet. Godkjenningsgebyrer bestemmes av styret. Forslag til medlemsavgift framlegges for rådsmøtet i Norsk fjellsportforum til vedtak.

§7 Sekretariat.
Styret er ansvarlig for opprettelse og drift av et sekretariat som kan motta og svare på henvendelser til Norsk fjellsportforum og forvalte følgende oppgaver:

 • Være sekretær for styret og rådsmøtet
 • ha ansvaret for at register over godkjente arrangører, fjellkursledere, instruktører, førere og kvalifiserende kurs til enhver tid er ajourført
 • utstede godkjenningsbevis
 • kreve inn medlemsavgift og godkjenningsgebyrer
 • motta og svare på henvendelser til Norsk fjellsportforum i kontortida
 • føre regnskapet

§8 Endring av styrets vedtekter.
Endring av styrets vedtekter gjøres av et beslutningsdyktig rådsmøte med ¾ flertall. Det kreves tilslutning fra hver av styregruppene AK, NKF og DNT.

§9 Oppløsning.
Oppløsning av styret skjer ved at et beslutningsdyktig rådsmøte i Norsk fjellsportforum med ¾ flertall vedtar å oppløse det eller ved at minst to av de tre styregruppene trekker seg fra samarbeidet. Alle søknader og papirer i forbindelse med godkjenning returneres til søker mens andre arkiver og dokumenter gjøres tilgjengelig for medlemsorganisasjonene. Eventuelle økonomiske midler styret måtte disponere, fordeles likt mellom partene i styret. Rådsmøtet i Norsk fjellsportforum overtar ansvaret for nasjonal standard.